Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-322-125-2013].doc
Bylos nr.: 2A-322-125/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
SB Guboja 263682580 atsakovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos

Pranešėjas Bronius Valius Civilinė byla Nr

Pranešėjas Bronius Valius                                                    Civilinė byla Nr. 2A-322-125/2013

Teisėjas Mantas Ūsas                                                           (Proceso Nr. 2-24-3-00156-2012-8)

                                                                                              Procesinio sprendimo kategorijos:

                                                                                 27.3.1.10; 25.3; 99.3; 121.21 (S)

                                                                                             


vytis2

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2013 m. vasario 22 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, teisėjų Žydrūno Bertašiaus ir Aušros Maškevičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. C. (A. C.) ieškinį atsakovei sodininkų bendrijai ,,G.“ dėl įpareigojimo pateikti dokumentus ir ieškovo A. C. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-24 sprendimo,

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė teismo įpareigoti atsakovę pateikti jam, ieškovui, šiuos dokumentus: 1) sodininkų bendrijos narių, nemokančių mokesčių 20082011 metais, sąrašą, 2) bendrijos balansą, finansinę ataskaitą, pelno-nuostolių ataskaitas už 20082011 metus, 3) duomenis apie bendrijos darbuotojų darbo užmokesčio dydžius, sodininkų bendrijos nutarimus, kurių pagrindu buvo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai sodininkų bendrijos nariams, dirbantiems pagal darbo sutartis, už 20082011 metus, 4) duomenis apie sodininkų bendrijos atliktus darbus 20082011 metais, šiems darbams atlikti patirtas išlaidas 20082011 metais, šias išlaidas patvirtinančius įrodymussąskaitas faktūras, kvitus ir kt., 5) duomenis apie sodininkų bendrijai priklausančių elektros tinklų perdavimą AB „Lesto“ – priėmimo-perdavimo aktus, sutartis dėl elektros tinklų renovacijos darbų, visuotinio narių susirinkimo protokolus, kurių pagrindu elektros tinklai buvo perduoti AB „Lesto, duomenis apie gautas pinigines sumas ir šių piniginių sumų panaudojimą, 6) duomenis apie sodininkų bendrijos gautas pajamas iš mokesčių ir tikslinių įnašų 20082001 metais, apie šių pajamų panaudojimą 20082011 metais. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis yra sodininkų bendrijos ,,G.“ narys. Jo narystę bendrijoje patvirtina jo vardu išduotos sodininkų bendrijos ,,G.“ nario knygelės. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (toliau – Sodininkų bendrijų įstatymo) 22 str. 2 d. 5 p. bei sodininkų bendrijos ,,G.“ įstatų (toliau Įstatų) 17.3 p., bendrijos narys turi teisę susipažinti su bendrijos dokumentais, protokolais bei gauti šių dokumentų kopijas. Ieškovas nurodė, kad jis ne kartą žodžiu bei raštu kreipėsi į bendrijos pirmininkę, jog būtų pateikti prašomi dokumentai, tačiau šie jo prašymai nebuvo patenkinti.

Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-10-24 sprendimu ieškinį atmetė ir iš ieškovo atsakovės naudai priteisė 500 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisinės pagalbos suteikimą. Teismas konstatavo, kad A. C. buvo žinoma įstojimo į bendrijos narius tvarka bei buvo nurodyta, kad bendrija nėra gavusi jo prašymo dėl įstojimo į bendrijos narius, tačiau ieškovas, žinodamas šias aplinkybes, nerealizavo savo teisių tapti bendrijos nariu. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė savo narystės bendrijoje. Teismas taipogi pripažino byloje esant nustatyta, jog sodininkų bendrijos ,,G.valdybos pirmininkė V. D. teikė ieškovui žodžiu informaciją apie bendrijos veiklą, teikė susipažinimui finansinius dokumentus, tačiau neteikė šių dokumentų kopijų, šias aplinkybes patvirtino ir pats ieškovas. Pasak teismo, Sodininkų bendrijų įstatymo 21 str. 3 d. 3 p. numato sodininkams, įgijusiems sodo sklypus ir nesantiems bendrijos nariais, teisę susipažinti tik su sodininkų registravimo knyga, tokią teisę, vadovaujantis šia teisės norma, turi ir ieškovas. Nustačius, kad ieškovas nėra bendrijos narys, teismas konstatavo, kad ieškovas neturi teisės susipažinti su ieškinyje nurodytais dokumentais, tai yra gauti prašomus dokumentus.

Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, paskirti žodinį bylos nagrinėjimą, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas – 400 Lt už apeliacinio skundo parengimą. Ieškovas nurodo, kad 2005-05-31 žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu tapo sklypo, esančio sodininkų bendrijoje ,,G.“, savininku. Netrukus po sutarties sudarymo jis kreipėsi į bendrijos valdybą, jam buvo pasiūlyta tapti bendrijos nariu. Jis pateikė prašymą, prašymą surašė vietoje vienu egzemplioriumi, jis liko valdyboje. Dėl šios priežasties jis negalėjo teismui pateikti šio įrodymo. Byloje nėra prašymų registracijos knygos už 2005 metus kopijos. Atsakovė teismui pateikė tik sodininkų registracijos knygos išrašą. Ši knyga pildoma elektroniniu būdu, todėl, ieškovo nuomone, duomenys lengvai taisomi ir keičiami nepaliekant jokių žymių. Neturėdamas 2005 metų prašymo dėl narystės bendrijoje, jis, ieškovas, savo poziciją grindė kitais dokumentais. Visuose rašytiniuose įrodymuose jis vadinamas ne sodininku, o bendrijos nariu. Bendrijos valdybos pirmininkė turėjo galimybę savo pranešimuose jo nevadinti nariu arba išbraukti nereikalingus žodžius iš jau paruoštų sutarčių. Klaipėdos rajono savivaldybės raštas patvirtina, kad savivaldybė niekada nedarė įtakos bendrijos darbui ir sutarčių neteikė. Be to, sutartys ir raštai buvo parengti iki civilinės bylos iškėlimo teisme, todėl šie įrodymai patikimesni nei sodininkų registracijos knygos išrašas, suformuotas esant teisminiam ginčui. Atmesdamas ieškinį, teismas neatsižvelgė į tai, kad jis, ieškovas, pagal įstatymą yra laikomas sodo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiu. Prašydamas duomenų apie sodininkų bendrijai priklausiusių elektros tinklų perdavimą AB „Lesto“, jis įgyvendino ne tik bendrijos nario teises, bet ir inžinerinių tinklų bendraturčio teises. Teismas, atmesdamas jo prašymą dėl informacijos apie elektros tinklus pateikimo, apribojo ir tokiu būdu pažeidė jo, kaip bendraturčio, teises. Jis teismo prašė pridėti prie bylos jo ir bendrijos valdybos pirmininkės pokalbio garso įrašą, padarytą bendrijos buveinėje, tačiau teismas atsisakė priimti šį įrodymą, motyvuodamas tuo, kad pirmininkė nebuvo įspėta apie pokalbio įrašymą. Šiame įraše užfiksuoti bendrijos pirmininkės pažadai leisti jam susipažinti su prašomais dokumentais.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-24 sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktą sąskaitą. Atsakovė nurodo, kad, kaip numatyta Įstatų 15 p., ieškovas niekada nebuvo pateikęs prašymo priimti į bendrijos narius, bendrijos narių (įgaliotinių) susirinkimas ar bendrijos valdyba sprendimo priimti ieškovą į narius niekada nebuvo priėmę. Ieškovas melagingai nurodo, kad jis prašymą priimti į bendrijos narius buvo pateikęs. Ieškovo ieškinys vertintinas ne kaip bandymas realizuoti jo tariamas teises, bet kaip kerštas sodininkų bendrijos valdybai už nesitaikstymą su ieškovo nelegalia komercine veikla bei savavališku valstybinės žemės užgrobimu.

Apeliacinis skundas atmestinas.

Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė, pažymėdamas, kad ieškovas neturi teisės gauti ieškinyje nurodytų dokumentų, nes jis nėra sodininkų bendrijos ,,G.narys. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus duomenis, jų visumą, sprendžia, kad ieškinį teismas atmetė pagrįstai, tik savo sprendimą netinkamai motyvavo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos medžiagoje esančius duomenis ir neteisingai sprendė, kad ieškovas neįrodė savo narystės sodininkų bendrijoje. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas nebuvo pateikęs bendrijos valdybai rašytinio prašymo dėl įstojimo į bendrijos narius ir įgaliotinių susirinkimas (bendrijos narių susirinkimas) nebuvo priėmęs sprendimo priimti jį į bendrijos narius, kaip tai numato bendrijos įstatų 15 p., todėl jis nėra bendrijos narys. Ieškovas tvirtina, kad prašymą dėl įstojimo į bendrijos narius jis 2005 metais pateikė bendrijos valdybos pirmininkei V. D., tačiau tai patvirtinančių įrodymų neturi, nes prašymą surašė vienu egzemplioriumi, jis liko valdyboje. Į bylą ieškovas pateikė jo dviejų turimų sodininkų bendrijos ,,G. nario knygelių kopijas, iš jų matyti, kad ieškovas mokėjo nario mokesčius nuo 2005 metų, pinigų priėmimo kvitus, iš kurių matyti, kad jis mokėjo nario mokestį ir tikslinius mokesčius, 2005-09-27 sutartį, kurioje nurodyta, kad ši sutartis sudaryta tarp sodininkų bendrijos ,,G.“ valdybos ir sodininkų bendrijos nario A. C., joje numatyti ir sodininkų bendrijos ,,G.“ nario A. C. įsipareigojimai, tarp kurių numatytas įsipareigojimas nustatytu laiku mokėti nario ir kitus mokesčius, bendrijos valdybos pirmininkės pasirašytus raštus, kuriuose jis vadinamas bendrijos nariu, jam primenama, kad jis nesumokėjo nario mokesčio ir tikslinių įmokų. Visa tai, teisėjų kolegijos vertinimu, suteikia pagrindą daryti priešingą išvadą, nei padarė skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas, o būtent, kad A. C. įrodė savo narystę sodininkų bendrijoje ,,G.. Atsakovės pateikta bendrijos sodininkų registracijos knygos kopija, kurioje nurodyta, kad A. C. nėra bendrijos narys ir juo niekada nebuvo, nelaikytina patikimu įrodymu, nes ji pildyta kompiuteriu, joje nurodyti tik 1994 metų (kada visi sodininkai bendrijos nariais tapo 1994 metų potvarkio pagrindu, kai jiems sodų žemės sklypai buvo suteikti privatinės nuosavybės teise) ir 2012 metų duomenys apie priėmimą į bendrijos narius, duomenų apie priėmimą į bendrijos narius jokiais kitais metais, pvz., 2005 metais, nėra.

Tačiau ir nesutikus su pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškovo narystės sodininkų bendrijoje ,,G.“, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę pateikti ieškovui jo nurodytus dokumentus. Bylos duomenimis nustatyta, kad sodininkų bendrijos ,,G. valdybos pirmininkė bendrijos buveinėje žodžiu teikė ieškovui informaciją apie bendrijos veiklą, teikė susipažinimui susirinkimų protokolų kopijas, finansinius dokumentus, tačiau neteikė šių dokumentų kopijų, to neginčija ir ieškovas. Sodininkų bendrijų įstatymo 22 str. 2 d. 5 p. įtvirtinta, jog bendrijos narys turi teisę susipažinti su bendrijos dokumentais ir gauti visą bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą, bendrijos įstatų 17.2 p. ir 17.3 p. numatyta, kad bendrijos narys turi teisę susipažinti su bendrijos valdymo ir kontrolės organų ataskaitomis, įgaliotinių susirinkimo protokolais, gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos ūkinę būklę, turtą ir lėšas. Teisėjų kolegija pažymi, kad bendrijos nario teisė į informaciją savaime nesuponuoja jo teisės reikalauti išduoti bet kokių dokumentų kopijas, kurių bendrijos organai pagal įstatymus net neprivalo rengti, nei minėtas įstatymas, nei bendrijos įstatai tokios bendrijos nario teisės nenumato. Taigi tai, kad ieškovas negavo jo prašomų pateikti dokumentų kopijų, savaime nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad buvo pažeista jo teisė į informaciją.

Teisėjų kolegija apeliantui paaiškina, kad nebuvo pagrindo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, nes šalys savo pozicijas aiškiai išdėstė pateiktuose dokumentuose ir pirmosios instancijos teismo posėdžio metu. Be to, CPK 321 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 str. nurodytas išimtis, o šiuo atveju tokių išimčių nėra.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra iš esmės teisėtas, ieškovas nebuvo pareiškęs reikalavimo pripažinti jį bendrijos nariu, todėl sprendimą keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė pridėti prie bylos ieškovo ir bendrijos valdybos pirmininkės pokalbio garso įrašą, padarytą bendrijos buveinėje, atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus, nesudaro pagrindo kitaip vertinti skundžiamą sprendimą, jo teisėtumą.

CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė prašo iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktą sąskaitą. Iš byloje esančio 2012-11-28 mokėjimo nurodymo matyti, kad atsakovė UAB „Consultum Bonum“ sumokėjo 400 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Pagal CPK 88 str. 1d. 9 p. šios išlaidos priskirtinos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, ir priteistinos atsakovės naudai iš ieškovo.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326331 straipsniais, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

              Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-24 sprendimą palikti nepakeistą.

Iš ieškovo A. C. atsakovei sodininkų bendrijai ,,G. priteisti 400 Lt turėtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                                                    Bronius Valius

Teisėjai                                                                                                              Žydrūnas Bertašius

                                                                                                                            Aušra Maškevičienė 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK 321 str. Bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
  • CPK
  • CPK 88 str. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu